Historie

De Landelijke Gilden groeperen in Vlaanderen meer dan 70.000 leden en hun gezinnen in plaatselijke afdelingen. Onze leden verenigen zich in niet minder dan 928 lokale afdelingen, verspreid over de vijf Vlaamse provincies en Oost-Belgiƫ. Vrijwilligers dragen er de werking en bouwen samen een lokaal programma op. Zij komen regelmatig samen in 83 gewestraden met het oog op informatie-uitwisseling, vorming en het opzetten van gezamenlijke activiteiten. De Landelijke Gilden geven een stem aan de dorpen op het platteland en bieden ontmoetings- en vormingskansen aan alle dorpsbewoners. De mensen worden samengebracht rond ontspanning, reizen, culturele evenementen, sport, doe-activiteiten voor het hele gezin, opinievorming en levensverdieping.

De Landelijke Gilden zijn opgericht in 1972 in Vlaanderen en Duitstalig Belgiƫ als deel van de Boerenbondwerking. Op lokaal niveau betekende dit een opsplitsing van de boerengilde in een socio-culturele vereniging die vanaf dan open stond voor alle dorpsbewoners - de landelijke gilde - en de bedrijfsgilde, die verder de professionele belangen van de boeren behartigde. De eerste jaren profilleren de Landelijke Gilden zich vooral als dorpsvereniging. Naar het einde van de jaren 80 worden de bovenlokale besturen uitgebouwd en wordt de gewestelijk werking belangrijker. De Landelijke Gilden worden een plattelandsbeweging. In de jaren '90 treden inhoudelijke en dossiermatige thema's sterker op de voorgrond. Vanaf 1977 is het programma opgezet rond politiek, pastoraal, het gezin, senioren, de tuin, schapenhouderij, streekontwikkeling, ruimtelijke ordening, wonen, recreatieve tochten, Derde Wereld. Binnen de Landelijke Gilden heerst een grote verbondenheid met de landbouw. Een leefbare familiale landbouw is de beste onderbouw voor het platteland. Landbouwgronden inpalmen voor andere doeleinden leidt meestal tot onomkeerbare aantasting van de open ruimte en het leefmilieu.

De Landelijke Gilden zetten zich actief in voor het behoud van herkenningspunten in het dorp: het dorpsplein, de kerk, de molen, de veldkapel en andere symbolen van eigenheid en samenleven. Waar nodig ijveren de landelijke gilden voor diensten die het gemeenschapsleven in de kleine woonkernen, dorpen, of gemeenten ondersteunen zoals eerstelijnsgezondheidsdiensten, scholen, postkantoren en openbaar vervoer.

Wie in zijn vrije tijd het Vlaamse platteland actief wil verkennen, kan bij ons terecht. Enkele van onze activiteiten zijn: wandel- en fietstochten, koken met streekeigen producten, droppings, bedrijfsbezoeken aan land- en tuinbouwbedrijven, lesavonden over het onderhoud van de siertuin en dagreizen. Dit alles in een ontspannende sfeer met veel tijd voor ontmoeting tussen de deelnemers. De landelijke gilden komen ook op voor de leefbaarheid van dorp en platteland. In de meeste landelijke dorpskernen kan je een landelijke gilde vinden.

De Landelijke Gilden brengen bewoners en sympathisanten van het platteland samen.

logo

logo 2